Hizmetlerimiz        A) YAPI RUHSAT ALINMASI AŞAMASINDA ;


a. Yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi, tapu kaydı örneği, zemin etüdü raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edilerek kopyaları dosyasında muhafaza edilecektir.

b. Proje ve Uygulama Denetçisi mimar ve mühendislerimiz, proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerini ve hesaplarını; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı proje kontrol formuna göre, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol edecektir.

 

B) YAPI RUHSATI ALINMASINDAN SONRA, İMALAT AŞAMASINDA

 

a. Bünyemizde bulundurduğumuz teknik elemanlarca hafriyat süreci takip edilecek, yeterli hafriyat derinliğinin sağlandığı kontrol edilecektir.

b. Hafriyat çalışmasının tamamlanmasının ardından, teknik personelimiz yapının vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike edilmesini sağlayacaktır.

c. Yapının projesine göre gerekli olan yapım tekniklerini göz önüne alarak, işin gerektirdiği malzeme ve bu malzeme ile ilgili imalatın, Bakanlıkça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluşlarına ait laboratuarlarda muayene ve deneylerini yaptırarak, sonuçların standart ve şartnamelere uygun olup olmadığı kontrol edilecektir.

Yapıda kullanılacak çelik çubuklardan ve hazır beton dökümü sırasında alınacak yaş beton numunelerinin sonuçlarından birer nüsha yapı sahibine teslim edilecektir.

d. Beton kalıbı, iskelesi, demir teçhizatı ve gerekli diğer mekanik ve elektrik tesisatı kontrol edildikten sonra beton dökümüne izin verilecek, beton döküm esnasında teknik elemanlarımız nezaret edecek ve her beton dökümünde; deneyi yapacak laboratuarın teknik elemanlarınca ilgili standartlara uygun olarak yaş beton numunesi alınacaktır.

e. Her imalatın proje eki mahal listesine uygunluğu ve yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede belirtilen niteliklerde yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.

f. İnşaat alanında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı kontrol edilecektir.

g. Yapının ruhsata ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten, iş bitirme tutanağı düzenleyerek onaylanmak üzere ilgili idareye verilecektir.

 

Ayrıca; ruhsat alınması ve imalat süreci boyunca Yapı Denetim Yönetmeliğinin gerektirdiği tüm yazışmalar, raporlar, tutanaklar vs. zamanında hazırlanarak ilgilisine iletilecektir.